Vrijeverhuur.nl

Privacyverklaring

1. Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van MK Marketing BV, kantoorhoudende te Amsterdam, Afroditekade 220, 1076 DZ, email: serviceteam@Vrijeverhuur.nl en aan haar gelieerde ondernemingen waarover zij zeggenschap uitoefent, tenzij deze een eigen privacyverklaring hanteren.

Wanneer u diensten afneemt van of contact opneemt met Vrijeverhuur.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Vrijeverhuur.nl is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking en verwerkt de gegevens zorgvuldig, met inachtneming van de vereiste vertrouwelijkheid in overeenstemming met het bepaalde in de van toepassing zijnde de privacywet- en regelgeving.

Indien u een account activeert bij Vrijeverhuur.nl wordt uw overeenkomst door Vrijeverhuur.nl opgeslagen. Vrijeverhuur.nl streeft ernaar uw persoonsgegevens zo veel mogelijk anoniem te verwerken.

2. Doel van de gegevensverwerking

De gebruikersgegevens die worden opgeslagen op de website worden door Vrijeverhuur.nl verzameld met de bedoeling de dienstverlening van de website te verbeteren, alsmede voor administratiedoeleinden, mailingservices en andere diensten die interessant kunnen zijn voor de gebruikers van Vrijeverhuur.nl.

Vrijeverhuur.nl verwerkt uw persoonsgegevens om:

  • Overeenkomsten met betrekking tot de door Vrijeverhuur.nl te leveren diensten en daarmee verband houdende informatie aan te gaan en uit te voeren;
  • Betaling (en eventueel incasso/facturering) mogelijk te maken, indien sprake is van een betaalde dienst;
  • Uw account bij Vrijeverhuur.nl te beheren;
  • U in staat te stellen direct contact te hebben met dienstverleners (verhuurders en makelaars) of gebruikers van Vrijeverhuur.nl;
  • U op te hoogte te houden van de diensten van Vrijeverhuur.nl en de uit onze dienstverlening aan u voortvloeiende relaties te beheren;
  • U een e-mail te sturen;
  • Te voldoen aan de op Vrijeverhuur.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

Uw persoonsgegevens kunnen voor de eerder genoemde doeleinden worden uitgewisseld met alle onderdelen van Vrijeverhuur.nl. Bij gebruikmaking van onze diensten langs elektronische weg, is het mogelijk dat automatisch voor u een gratis account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van een eerder bezoek. U kunt desgewenst zelf een account activeren.

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, een account aanmaakt, een account activeert, of Vrijeverhuur.nl een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier, het account of de e-mail nodig is, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

U garandeert dat de aan Vrijeverhuur.nl verstrekte persoonsgegevens juist zijn en erkent dat u aansprakelijk bent voor het al dan niet doorgeven van aanpassingen in de gegevens.

3. Externe dienstverleners en andere websites

Indien u via de website Vrijeverhuur.nl terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.

4. Beveiliging gegevens

Vrijeverhuur.nl draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens beveiligd worden opgeslagen in haar administratie. De database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Vrijeverhuur.nl, voor zover dat voor hun functie noodzakelijk is.

Vrijeverhuur.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Vrijeverhuur.nl zal zorgvuldig bepalen hoe om te gaan met een onverhoopt datalek met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving.

Vrijeverhuur.nl's aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden is uitgesloten.

5. Gegevensverstrekking aan derden

Zonder uitdrukkelijke toestemming van u verstrekt Vrijeverhuur.nl geen persoonsgegevens aan partijen die niet tot haar concern behoren, behoudens het navolgende:

Vrijeverhuur.nl kan persoonsgegevens van u verstrekken aan partijen die Vrijeverhuur.nl inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld verhuurmakelaars). Vrijeverhuur.nl zal deze persoonsgegevens slechts gebruiken ten behoeve van specifieke diensten waarvan u gebruik wilt maken (zoals hulp bij het vinden van een geschikte verhuurmakelaar). Indien u aangeeft van dergelijke diensten gebruik te willen maken en Vrijeverhuur.nl hiermee toestaat om gegevens aan derden te verstrekken, dan is Vrijeverhuur.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

Vrijeverhuur.nl kan, op grond van geldende wet- en regelgeving, verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijv. in het kader van een opsporingsonderzoek. In een dergelijk geval zal Vrijeverhuur.nl uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

6. Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een account bij Vrijeverhuur.nl hebt, kunt u, op schriftelijk verzoek, uw persoonsgegevens inzien. Indien het door Vrijeverhuur.nl verstrekte overzicht naar uw mening onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Vrijeverhuur.nl op bovenvermeld adres schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over de diensten van Vrijeverhuur.nl.

7. Aanpassen privacybeleid

Vrijeverhuur.nl behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de relevante website(‘s) worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2018. De contactgegevens van Vrijeverhuur.nl zijn ook te vinden via de pagina 'Contact' op de website Vrijeverhuur.nl.

Met uw aanmelding gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid.